πολιτική cookies

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η PERFETTI VAN MELLE HELLAS SA(στο εξής η «PVM»), με αριθμό ΓΕΜΗ 122025907000, ΑΦΜ 094073409, η οποία εδρεύει στο Π.Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ.36 σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην PVM θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία υπό τον έλεγχο της PVM σύμφωνα με τα εξής:

α. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων:

PERFETTI VAN MELLE HELLAS SA, με αριθμό ΓΕΜΗ 122025907000, ΑΦΜ 094073409, η οποία εδρεύει στο Π.Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ.36.

Email: pvmdpo@perfettivanmelle.com

β.Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και την απάντηση της αίτησης που έχουμε λάβει από εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για να διαχειριστούμε σωστά τα ανωτέρω, η PVM θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στα οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τη συμμετοχή σε συνδικάτα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και χειροκίνητα, βάσει λογικών κριτηρίων συμβατών και λειτουργικών προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους Προστασίας Δεδομένων.

γ.Πεδίο εφαρμογής της κοινοποίησης και διαβίβασης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα επεξεργάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της PVMή από τρίτες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών του Ομίλου PVM), από οργανισμούς ή επαγγελματίες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία ή ως νόμιμοι αποδέκτες, διενεργούν συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας ή παρέχουν υπηρεσίες συμπληρωματικές για τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαχέονται με οποιοδήποτε τρόπο.

δ.Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτη χώρα

Επίσης, για τη διαχείριση της αίτησής σαςή της ερώτησής σας, δύναται να είναι απαραίτητη η διαβίβαση ορισμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες όπου βρίσκονται άλλες εταιρείες του ομίλου Perfetti Van Melle ή συνεργάτες της PVM.

ε.Περίοδος διατήρησης

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διαχείριση του αιτήματος. Στη συνέχεια, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα χρειαστεί για τη συμμόρφωση με νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να επιβάλλουν στην PVM την υποχρέωση να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ζ Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Η PVM σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, ή και τον περιορισμό ή άρνηση στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ή ανάκλησης της συναίνεσής σας, μέσω γραπτού αιτήματος προς την PVM, στη διεύθυνση Π.Φάληρο Αττικής, οδός Πεντέλης αρ.36 ΤΚ 17564 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pvmdpo@perfettivanmelle.com (mailto:pvmdpo@perfettivanmelle.com) υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email:: contact@dpa.gr)

ηΑκρίβεια των Δεδομένων και υποχρεωτικά πεδία

Στη φόρμα συλλογής δεδομένων, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα πεδία που επισημαίνονται ως «υποχρεωτικά». Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να παρέχετε ακριβή και ενημερωμένα Προσωπικά Δεδομένα, ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας να είναι πάντα ενημερωμένες και χωρίς σφάλματα. Η μη συμπλήρωση, μερική ή εσφαλμένη συμπλήρωση των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι η PVM δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την αναφορά σας.

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτός ο δικτυακός τόπος λειτουργεί από τηνPERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (εφεξής "PVM").

Η PVM ενδιαφέρεται για το απόρρητό σας και δεσμεύεται να το προστατεύει.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και με ποιο τρόπο από την PVM ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας της PVM:

Όνομα: PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Διεύθυνση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 36 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 175 64

Τηλέφωνο: 0030 210 9480366

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου DPO: pvmdpo@perfettivanmelle.com

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως "Προσωπικά Δεδομένα" νοείται κάθε πληροφορία από την οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε άμεσα ή έμμεσα.

Ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, η PVM μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικά είδη Προσωπικών Δεδομένων, όπως όνομα, διεύθυνση, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αναγνωριστικά IP ή cookies κ.λπ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η PVM μπορεί να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διάφορους σκοπούς, όπως:

 • Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και τα παράπονά σας
 • Για τη διαχείριση της συμμετοχής σας σε διαγωνισμό/προώθηση
 • Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας
 • Για τη διαχείριση της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο
 • Για τη διαχείριση αίτησής σας για πρόσληψη
 • Για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας
 • Για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου.

Ανάλογα με τους σκοπούς, η PVM θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση:

 • τη συγκατάθεσή σας: που δίνεται ρητά αφού προηγουμένως ενημερωθείτε.
 • συμβατική σχέση: δημιουργείται, για να παράσχεται κάτι που ζητάτε ρητά
 • νομική υποχρέωση: συμμόρφωση με συγκεκριμένους νόμους/κανονισμούς
 • έννομο συμφέρον της επιχείρησης PVM.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η PVM δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των παιδιών.

Στον ιστότοπο ενδέχεται να βρείτε τμήματα που είναι προσβάσιμα, μόνο αν έχετε την ηλικιακή προϋπόθεση που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τμήμα.

Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, η επεξεργασία αυτή είναι νόμιμη, μόνο εάν έχετε την απαραίτητη ηλικία για να την παραχωρήσετε. Αντιθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να δοθεί ή να εγκριθεί από τους έχοντες τη γονική μέριμνα για εσάς.

Εάν είστε ανήλικος, θα πρέπει να επανεξετάσετε τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου με εκείνους που έχουν τη γονική ευθύνη, για να βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε αμφότεροι. Αν και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό της ηλικίας των χρηστών μας, ενδέχεται να διενεργούμε ελέγχους επαλήθευσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό της επεξεργασίας.

Η PVM θα διαγράψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η PVM πρέπει να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα, για να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές, θα βρείτε τα συγκεκριμένα κριτήρια διατήρησης στην ειδική ενημερωτική ανακοίνωση.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την PVM ή από τρίτους που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα επεξεργάζονται για λογαριασμό της PVM.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα γίνεται μόνο για τη συμμόρφωση με τον σκοπό της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η PVM ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου PVM και σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες της PVM και την ανάπτυξη του ιστοτόπου.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή μέρος αυτών, ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες όπου βρίσκονται οι προαναφερόμενοι Αποδέκτες.

Εάν αυτό είναι απαραίτητο, θα γίνει σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Να λάβετε από την PVM επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.
 • Να ζητήσετε από την PVM να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να ενημερώσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα
 • Να ζητήσετε από την PVM να ακυρώσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
 • Να ζητήσετε από την PVM να περιορίσει μερικώς ή ολικώς την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων
 • Να λάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε από την PVM να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Να σταματήσετε ή να αποτρέψετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την PVM
 • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή
 • Να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Εάν δεν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα συμπληρωματικά προς τα προαναφερθέντα.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα απευθύνοντας γραπτή ανακοίνωση στη διεύθυνσητης PVM ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pvmdpo@perfettivanmelle.com υπόψη του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η PVM διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει ανά πάσα στιγμή το αληθές των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων.

COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλα αναγνωριστικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για τα cookies.

ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Η PVM ελέγχει τακτικά τη δική της πολιτική απορρήτου και ασφάλειας και, εάν είναι απαραίτητο, την αναθεωρεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισάγονται από το νόμο, τον οργανισμό ή που προκαλούνται από την τεχνολογική εξέλιξη. Υπενθυμίζουμε ότι διαβάζετε πάντα την τελευταία ενημερωμένη έκδοση

Nομική ειδοποίηση

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρεία με την επωνυμία «PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», η οποία εδρεύει στη Μαγούλα Αττικής, και διατηρεί υποκατάστημα και γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36, με ΑΦΜ 094073409, (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο “Weird is Fun” (εφεξής o «Διαγωνισμός»), στην σελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο www.perfettivanmelle.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

ii. Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «Ιnitiative Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία» (εφεξής η «Διαφημιστική»), που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη του Διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους υπό (α) ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των ανωτέρω υπό (α) εργαζομένων.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από τις 18/09/2019 έως και τις 02/04/2020 με καταληκτική ώρα τις 23:59 μ.μ.

Ο παρών όρος τροποποιήθηκε στις 02/04/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 10 του διαγωνισμού, εξαιτίας των ειδικών περιστάσεων που προέκυψαν από την πανδημία του Covid-19, οι οποίες και ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

i. Σε αυτοκόλλητο επικολλημένο στο εσωτερικό της συσκευασίας των χιλίων (1000) συνολικά συσκευασιών συμμετεχόντων προϊόντων (γλειφιτζουριών) με το εμπορικό σήμα «Chupa-Chups» (εφεξής τα «Συμμετέχοντα Προϊόντα») θα ανευρίσκονται ισάριθμοι (συνολικά χίλιοι) μοναδικοί κωδικοί. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής και επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει να μεταβεί στην Ιστοσελίδα όπου θα καλείται να εισάγει τον μοναδικό κωδικό που βρήκε στη συσκευασία Συμμετέχοντος Προϊόντος, καθώς και τα στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, email και/ή τηλέφωνο) και να δηλώσει, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους του Διαγωνισμού και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος. Οποιοσδήποτε ενήλικος επιθυμεί, μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία με την επωνυμία: «PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και να παραλάβει μία μόνο φορά κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του Διαγωνισμού δωρεάν έναν κωδικό, καθημερινά από 09:00 έως 17:00, επιδεικνύοντας επίσημο στοιχείο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης).

ii. Μετά την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού, των στοιχείων τους και την αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού και της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται άμεσα εάν ο μοναδικός κωδικός που εισήγαγαν είναι νικητήριος ή όχι. Σε περίπτωση κατά την οποία ο μοναδικός κωδικός τους είναι νικητήριος, οι τυχεροί νικητές θα ενημερώνονται σχετικά δια μηνύματος που θα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα για το ποιο είναι το δώρο τους. Ρητά σημειώνεται ότι οι Συμμετέχοντες που κέρδισαν θα πρέπει να διατηρήσουν το πρωτότυπο του εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός μέχρι και την παράδοση σε αυτούς του δώρου, η δε Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να της επιδειχθεί.

iii. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό όσες φορές επιθυμεί, αναλόγως με τον αριθμό των μοναδικών κωδικών από τα Συμμετέχοντα Προϊόντα που θα εισαγάγει στο σχετικό πεδίο της Ιστοσελίδας.

v. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

vi. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας.

vii. Οι Συμμετέχοντες είναι απολύτως υπεύθυνοι για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων που θα εισαγάγουν, ο δε Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας τους ή η επικοινωνία μαζί τους.

viii. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκων στον διαγωνισμό και διαβίβασης, εκ μέρους τους, προσωπικών τους δεδομένων χωρίς την συναίνεση του/των ασκούντα/ων την γονική τους μέριμνα. Ο Διοργανωτής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει, ούτε να ελέγξει την ηλικία των συμμετεχόντων, σύμφωνα δε με τον όρο 2.i. του διαγωνισμού, δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν μόνο τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

5. Δώρα

i. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχτούν συνολικά εκατόνδυο (102) νικητές. Εκατό (100) νικητές θα κερδίσουν προϊόντα Chupa-Chups, (δωροσακούλα με γλειφιτζούρια, τσίχλες και λοιπά προϊόντα) ένας (1) νικητής ένα (1) κινητό τηλέφωνο τύπου Apple iPhone XR (χωρητικότητας 64gb) και ένας (1) νικητής ένα drone τύπου DJI Spark

ii. Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει, κατά την ελεύθερη κρίση της, τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων. Τα δώρα είναι προσωπικά και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

i. Μετά την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού στην Ιστοσελίδα, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώνονται αυτόματα εάν ο μοναδικός τους κωδικός είναι νικητήριος ή όχι. Σε περίπτωση που ο κωδικός είναι νικητήριος, θα ενημερώνονται σχετικά και εν συνεχεία θα τους αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχουν υποδείξει ή θα καλούνται στο τηλέφωνο το οποίο έχουν εισαγάγει. Και στις δυο περιπτώσεις, θα καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που έχουν υποβάλει και θα τους ζητείται επιπλέον διεύθυνση για την αποστολή του Δώρου.

ii. Για την παραλαβή των δώρων, οι νικητές, θα πρέπει να επιδείξουν στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών, η οποία θα πραγματοποιήσει την αποστολή των δώρων στους νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία νικητή, διαμονή στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και το πρωτότυπο έντυπο με τον μοναδικό κωδικό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διοργανωτής δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου.

iii. Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το ονοματεπώνυμό τους και ο τόπος κατοικίας τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού

iv. Με την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες σε αυτόν, δηλώνουν ότι συναινούν στην ανακοίνωση του ονοματεπωνύμου τους και του τόπου κατοικίας τους στην Ιστοσελίδα και αποδέχονται την παραπάνω ανακοίνωση ως νόμιμη και απολύτως απαραίτητη για την λειτουργία και την διαφάνεια του διαγωνισμού, μη θίγουσα με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα.

v. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού.

7. Ευθύνη

i. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.

ii. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των δώρων ή λήξει η διάρκεια του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

iii. η Διοργανώτρια δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, οι δε νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για τυχόν ελαττώματα των δώρων, αποκλειστικά στην κατασκευάστρια εταιρεία του δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

iv. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου Συμμετέχοντα στο σύστημα της Ιστοσελίδας . Επιπλέον, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην στην Ιστοσελίδα.

8. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο: www.perfettivanmelle.gr

9. Προσωπικά Δεδομένα

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες ότι τα δεδομένα που παρέχονται για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ή τα δεδομένα που παρέχονται αργότερα σε περίπτωση απονομής βραβείου, θα συλλεχθούν και θα υποστούν επεξεργασία υπό τον έλεγχο της Διοργανώτριας με σκοπό τη διαχείριση της συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης απονομής βραβείου, τη δημοσίευση του ονόματος του Συμμετέχοντα στην Ιστοσελίδα, τα ενημερωτικά δελτία και τους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων της Διοργανώτριας. Επομένως, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμμετέχοντα βασίζεται στην επιθυμία του να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια. Τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η σχέση μεταξύ του Συμμετέχοντα και της Διοργανώτριας. Στη συνέχεια, τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα χρειαστεί για τη συμμόρφωση με νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να επιβάλλουν στην Διοργανώτρια την υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται από την Διοργανώτρια οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με στόχο την ανάλυση προφίλ ή τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Σε περίπτωση που ο Συμμετέχοντας επιθυμεί να λαμβάνει εμπορικές πληροφορίες από την Διοργανώτρια, με ηλεκτρονικά ή άλλου είδους μέσα, σε σχέση με τα προϊόντα που πωλήθηκαν από την PVM, οφείλει να παράσχει στην Διοργανώτρια τη ρητή συναίνεσή του για τον εν λόγω σκοπό, επιλέγοντας το ανάλογο πλαίσιο στην αίτηση όπου συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα. Ο Συμμετέχοντας, εφόσον παράσχει τη συναίνεση αυτή, μπορεί να την ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Η Διοργανώτρια επιτρέπεται να αναθέσει σε τρίτους (υπεύθυνους επεξεργασίας) μέρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της προωθητικής ενέργειας, με σκοπό να λάβει υλικοτεχνική ή διοικητική υποστήριξη (για παράδειγμα, σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την παράδοση των βραβείων ή εταιρείες που παρέχουν τεχνολογικές υπηρεσίες, όπως τη φιλοξενία της Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας).

Οι ίδιες εταιρείες δύνανται να έχουν πρόσβαση και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα, μόνο εφόσον είναι απαραίτητο, για να συμμορφώνονται με τις υπηρεσίες που ανατέθηκαν και πάντα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η Διοργανώτρια ενημερώνει τον Συμμετέχοντα ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του και διόρθωση ή διαγραφή τους, ή και περιορισμό ή άρνηση της επεξεργασίας τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ή ανάκλησης της συναίνεσής του, μέσω γραπτού αιτήματος προς την Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Πεντέλης, αριθμός 36 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pvmdpo@it.pvmgrp.com (mailto:pvmdpo@it.pvmgrp.com) υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, υποβάλλοντας πάντα και αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητας εγγράφου.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να εξακριβώσει ανά πάσα στιγμή την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τον Συμμετέχοντα, καθώς και την ηλικία και την ταυτότητα των νικητών, προτού προβεί στην παράδοση των βραβείων.

Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες σχετικά με το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Εποπτική Αρχή.

10. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να προβεί σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Καινοτόμες λύσεις, καλύτερο μέλλον

https://cdn.sanity.io/images/pzixodzv/production/48ffe553aca39e5890f5f89871ebaf228eaedd01-3084x3312.png

Σχετικά με εμάς

Η μακρόχρονη ιστορία μας και οι βαθιές μας ρίζες χρονολογούνται από το 1900 και από τότε συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε. Ξεκινώντας από μια οικογενειακή επιχείρηση, είμαστε σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές και διανομείς ζαχαρωδών προϊόντων στον κόσμο. Καθημερινά φέρνουμε χαμόγελα σε εκατομμύρια ανθρώπους με τις νόστιμες λιχουδιές μας. Σε 120 χρόνια, η οικογενειακή μας επιχείρηση έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που προσφέρει χαρούμενες στιγμές απόλαυσης σε εκατομμύρια ανθρώπους.

"Στόχος της Perfetti Van Melle είναι να έχει ηγετικό ρόλο στη βιομηχανία με αγαπημένες και εμβληματικές μάρκες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Θέλουμε να αναπτυχθούμε στις τσίχλες, να ηγηθούμε στις καραμέλες και να επεκταθούμε στα ζελεδάκια. Έχουμε διανύσει μία μεγάλη διαδρομή προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας σημαντική ιστορία. Η εταιρεία διαθέτει ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο εμβληματικών και διεθνώς αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων που αγαπήθηκαν από γενιές ολόκληρες, όπως: Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol και Airheads. Το 2022 η εταιρεία κατάφερε να έχει καθαρά έσοδα ύψους περίπου 2,9 δισεκατομμυρίων Ευρώ. Η Perfetti Van Melle είναι πλέον έτοιμη για μια σημαντική συνολική ανάπτυξη λόγω της πρόσφατης εξαγοράς φημισμένων παγκοσμίων εμπορικών σημάτων τσίχλας και καραμέλας από τη Mondelēz International στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Σε αυτές τις αγορές προστίθενται 11 επωνυμίες όπως οι: Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo και Bubblicious στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη, καθώς και οι τοπικές ευρωπαϊκές μάρκες καραμέλας Cachou Lajaunie, Negro και La Vosgienne."

Τα νέα μας

Η Perfetti Van Melle ολοκληρώνει την εξαγορά μαρκών τσίχλας

Μεγάλη ώθηση για την ανάπτυξη στη Βόρεια Αμερική και τη διείσδυση σε νέες αγορές στην Ευρώπη. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ/ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, Η C+F Confectionery and Foods S.A. και η Perfetti Van Melle Group B.V. ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της εξαγοράς του κλάδου προϊόντων τσίχλας της Mondelēz International στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρώπη. Η εξαγορά διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της Perfetti Van Melle, το οποίο περιλαμβάνει εμβληματικά παγκόσμια εμπορικά σήματα όπως Mentos, Chupa Chups και Airheads. Με αυτήν την εξαγορά η εταιρεία ενισχύει τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα προϊόντα μας

Πάνω από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν τις μάρκες μας

Mentos

Yes To Fresh

Mentos

Yes to fresh

Chupa Chups

Dentyne

Trident

Bubbaloo

Επικοινωνία

PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Πεντέλης 36 Π. Φάληρο Αττικής ΤΚ 175 64

Επικοινωνήστε μαζί μας